79kn,经典三级片,包括老。
   TPS-6000系列后台监控
   TPS-6698通讯服务器装置
    TPS-6000系列保护装置
      * TPS-6610系列
      * TPS-6621系列
      * TPS-6630系列
      * TPS-6641系列
      * TPS-6650系列
      * TPS-6661系列
      * TPS-6662系列
      * TPS-6670系列
      * TPS-6680系列
      * TPS-6000-A系列


 
 
名称: 79kn,经典三级片,包括老。
型号: SFP-820MVA/220kV
用途: 运行在湖北省华79kn,经典三级片,包括老。电西塞山